vendredi 19 décembre 2008

TERTREMO 2

TREMBLEMENT DE TERRE 2

fr: TREMBLEMENT DE TERRE
eo: TERTREMO
jp: JISHIN

Voici quelques méthodes pour prévenir les difficultés en cas de tremblement de terre.
Jen kelkaj rimedoj por preventi malfacilaĵojn kaze de tertremo.


Le sifflet, toujours prêt dans le sac à main, pour appeler fort.
Fajfilo, ĉiam preta en la mansako, por voki laŭte.

Capuchon qui protège des chutes d'objets et du feu.

Kapucho, kiu protektas kontraù falo de objektoj kaj fajro.


Sac à dos contenant des provisions à manger, de l'eau, des médicaments et un poste radio pour recevoir des informations.

Dorsosako kun manghaghoj, akvo, medikamentoj kaj radioricevilo por ricevi novajhojn.


Stock d'eau et lampe de poche à l'entrée de la maison.

Akvostoko kaj poshlampo en la enirejo de la domo.

Pièce de soutien pour empêcher la maison de tomber.

Forta tenilo por eviti falon de la domo.


Chauffage à mazout qui s'arrête automatiquement en cas de secousse.
Hejtigilo, kiu aŭtomate ĉesas funkcii en kazo de skuo.

Il existe des organisations de quartiers. Ces organisations ont une assemblée générale chaque année. De plus, elles organisent des journées de rencontre chaque année. Il est important que les gens connaissent leurs voisins.

Estas organizoj de la enloĝantoj de kvartalo. Tiuj organizoj havas unufoje jare jarkunvenon. Plie estas interkona kunveno unufoje jare. Gravas, ke la homoj konu siajn najbarojn.

Le grand tremblement de terre qui a détruit la ville de Tokyo a eu lieu le premier septembre 1923. Pour cette raison, le premier septembre est la journée des tremblements de terre. Les gouvernements au niveau des localités expliquent à nouveau les méthodes que les gens doivent connaître et les dispositifs que les gens doivent avoir en leur possession. Il y a des leçons sur ce sujet dans les écoles. Parfois, des camions viennent devant les écoles: ces camions ont des planchers mobiles et ressemblent à un salon japonais normal; les enfants doivent s'y tenir et le plancher commence à bouger; les enfants apprennent à ne pas avoir peur et à se cacher sous la table.

La granda tertremo, kiu detruis la urbon Tokyo, okazis la unuan de septembro 1923. Pro tio la unua de septembro estas la tago de la tertremoj. La urbaj registaroj reklarigas pri la rimedoj, kiujn la homoj devas akiri, pri la reguloj, kiujn oni devas observi. Estas lecionoj pri tio en la lernejoj. Foje venas kamionoj ĉe la lernejoj : tiuj kamionoj havas moveblan plankon kaj aspektas kiel kutima japana salono ; la infanoj devas esti ene kaj la planko ekmoviĝas ; ili lernas ne ektimi kaj kaŝiĝi sub la tablon.

Jusqu'à maintenant, on craignait un tremblement de terre de force 5. Actuellement, on prévoit que le prochain tremblement de terre pourrait avoir la force 5 ou 6. Por cette raison, les constructions sont consolidées et les règles et conseils deviennent plus sévères.

Ĝis nun oni timis pri tertremo en la forto de 5. Nun oni antaŭvidas, ke la venonta tertremo povus havi la forton 5 ghis 6. Pro tio ĉiuj konstruaĵoj estas fortigitaj kaj la reguloj kaj konsiloj fariĝas pli severaj.

Quand on sent de faibles secousses de temps en temps, on se convainc: la terre réagit bien et respire. Si, pendant plusieurs semaines, on ne sent rien ou au contraire on sent trop de secousses, on s'inquète: il pourrait venir une forte secousse.

Kiam oni sentas de tempo al tempo malfortajn skuojn, oni kvietiĝas : la tero bone reagas kaj spiras. Se dum semajnoj oni sentas nenion aù male tro da skuoj, oni maltrankviliĝas : povus veni forta skuo.

Aucun commentaire: